Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Πώς θα γλιτώσετε από τα υψηλά τεκμήρια διαβίωσηςΗ ώρα της εφορίας πλησιάζει και πλησιάζει και ο «πονοκέφαλος» για εκατομμύρια φορολογούμενους που πρέπει να δουν τι θα κάνουν με τα τεκμήρια διαβίωσης. Αν και φέτος θα είναι χαμηλότερα καθώς έχουν μειωθεί οι αντικειμενικές αξίες, εντούτοις ο σωστός τρόπος υπολογισμούς τους θα μας βγάλει από πολλούς μπελάδες και... φόρους.


Οι φορολογούμενοι πρέπει να βρουν τις κατάλληλες λύσεις προκειμένου να καλύψουν τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του πραγματικού εισοδήματός τους και του πιο υψηλού ποσού εισοδήματος που προσδιορίζουν τα τεκμήρια.


Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους και όπως αναφέρει το dikaiologitika.gr σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος καταφέρνει να δικαιολογήσει τη διαφορά αυτή, φορολογείται για το πραγματικό εισόδημα που έχει δηλώσει κι όχι για το - υψηλότερο του πραγματικού - τεκμαρτό του εισόδημα, οπότε γλιτώνει σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα ως ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα για τον υπολογισμό διαφόρων επιδομάτων και απαλλαγών λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό δηλωθέν και όχι το υψηλότερο τεκμαρτό, που συνήθως είναι και εξωπραγματικό.


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει τυχόν προστιθέμενη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος λόγω τεκμηρίων, αναγράφοντας στη φορολογική του δήλωση έως και 8 διαφορετικές κατηγορίες ποσών. Συγκεκριμένα, τα ποσά που πρέπει να δηλώσει ο φορολογούμενος για να καλύψει και να δικαιολογήσει την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω των τεκμηρίων είναι:


1) Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2015, δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2014 και αναλώθηκαν εντός του 2015. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω "ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών"!


Με την "ανάλωση κεφαλαίου", οι φορολογούμενοι μπορούν να καλύψουν την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενοι εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη και πριν από 10, 20 ή 30 χρόνια! Μπορούν ειδικότερα να ανατρέξουν στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών (όσων ετών θέλουν) και να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:


- Να αθροίσουν τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.


- Από το άθροισμα εισοδημάτων και εσόδων προηγούμενων ετών, που θα προκύψει, να αφαιρέσουν τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, ΙΧ αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δήλωσαν στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησαν για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).


Το καθαρό ποσό που θα προκύψει από τις παραπάνω μαθηματικές πράξεις είναι το "κεφάλαιο" των προηγούμενων ετών που μπορούν όλοι οι φορολογούμενοι να "σχηματίσουν" και να εμφανίσουν στην Εφορία ως προϊόν αποταμίευσης! Από κει και πέρα, σε κάθε περίπτωση, από το "κεφάλαιο" που θα σχηματιστεί με τον τρόπο αυτό, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα μέρος για να καλύψει την πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που του προσδιορίζουν τα τεκμήρια στη φετινή του δήλωση. Μπορεί δηλαδή να ισχυριστεί ότι η πρόσθετη διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος της φορολογικής του δήλωσης καλύφθηκε με "ανάλωση" ενός μέρους του "κεφαλαίου" το οποίο τού περίσσεψε από τα προηγούμενα έτη.


Η καταγραφή όλων των παραπάνω ποσών (εισοδημάτων, δαπανών, καθαρού κεφαλαίου) μπορεί να γίνει χειρόγραφα σε ένα απλό φύλλο χαρτιού ή ηλεκτρονικά σε πρόγραμμα EXCELL, με την μορφή ενός πίνακα εσόδων, δαπανών και καθαρού "κεφαλαίου". Τα ποσά που θα αναγραφούν στον πίνακα αυτό θα πρέπει να αποδεικνύονται από τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των παρελθόντων ετών που θα επικαλεστεί ο φορολογούμενος. Δηλώσεις παρελθόντων ετών ο φορολογούμενος μπορεί να βρει στον λογαριασμό του στο σύστημα ΤΑΧΙSNET όπου είναι καταχωρημένα σε ηλεκτρονική μορφή τα έντυπα Ε1 που έχουν υποβληθεί για τα εισοδήματα των ετών 2002-2014 (οικονομικά έτη 2003-2015).


2) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2015 από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, το Ε.Κ.Α.Σ., τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ..


3) Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο. Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.


4) Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2015 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2015 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. Εάν το κόστος απόκτησης του πωληθέντος εντός του 2015 περιουσιακού στοιχείου θεωρείτο "τεκμήριο" την χρονιά κατά την οποία αποκτήθηκε και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους εκείνου, τότε το τίμημα το οποίο καταβλήθηκε τη χρονιά εκείνη για την απόκτησή του δεν θα πρέπει να αφαιρείται από το τίμημα στο οποίο πωλήθηκε εντός του 2015 και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο το ποσό του τιμήματος για την κάλυψη της πρόσθετης διαφοράς εισοδήματος.


Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.


5) Χρηματικά ποσά σε συνάλλαγμα που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2015, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος.


6) Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2015 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2015 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί.


7) Ποσά που εισέπραξε το 2015 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2015 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές αρχές) σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η-12-2015.


8) Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ λαμβάνονται υπόψη εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του φορολογούμενου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε. Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ή λαχείο θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση από τον O.Π.A.Π. ή από την εταιρία που διενεργεί τις κληρώσεις των Λαχείων.


Διαβάστε  ακόμα:

Τουρκική κορβέτα απειλεί πλοίο μας νότια της Καρπάθου 

Read more

Έρευνα:Τι χρησιμοποιούν οι γυναίκες για να φτάσουν σε οργασμό

Δείτε τι κάνουν οι περισσότερες γυναίκες όταν θέλουν να παίξουν μόνες τους, και τι χρησιμοποιούν για να φτάσουν στην κορύφωσηΟι περισσότερες γυναίκες όταν θέλουν να παίξουν μόνες τους, χρησιμοποιούν τα δάχτυλά τους ή sex toys για να φτάσουν σε οργασμό.

                                 Δείτε  τη  συνέχεια  ΕΔΩ


Read more

Τουρκική κορβέτα απειλεί πλοίο μας νότια της Καρπάθου


Σε συνέχεια του "θάρρους" που πήρε η Άγκυρα με την επικείμενη εμπλοκή του... ΝΑΤΟ στο Αρχιπέλαγος νέα τουρκική πρόκληση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Αιγαίο και συγκεκριμένα νοτίως της Καρπάθου όπως ήδη σας έχει ενημερώσει το pronews.gr όπου τουρκική κορβέτα απειλεί ιταλικό πλοίο που έχει ναυλωθεί από Ελλάδα και Κύπρο για έρευνες προς πόντιση καλωδίων και του ζητάει να απομακρυνθεί από την περιοχή!


To ιταλικό πλοίο είναι το "Odin's fighter" και είναι η πρώτη φορά που το ΠΝ στέλνει φρεγάτα για μια κορβέτα (δηλαδή μεγαλύτερη μονάδα επιφανείας) καθώς στο παρελθόν έστελνε πυραυλάκατο ή κανονιοφόρο.


Συγκεκριμένα έχει αποστείλει την φρεγάτα "Σπέτσες" κλάσεως MEKO 200ΗΝ


Η "παρενόχληση" έχει ξεκινήσει από χθες και η κορβέτα βρίσκεται στα διεθνή ύδατα. Οι ελληνικές αρχές έχουν στείλει μια φρεγάτα στο σημείο αλλά η τουρκική κορβέτα δεν απομακρύνεται από την περιοχή. Η κορβέτα είναι η πολύ γνωστή μας BODRUM (F-501) A-69 type που έχει πραγματοποιήσει πολλές παραβιάσεις στο παρελθόν των ελληνικών χωρικών υδάτων.


Η συγκεκριμένη κορβέτα TCG BODRUM F501 είναι η πρώην γαλλική Drogou (F-783) του γαλλικού Ναυτικού, κλάσης D'Estienne d'Orves Α69. Ναυπηγήθηκε το 1976 και έχει εκτόπισμα 1250 τόνους με πλήρες φόρτο.


Στο τουρκικό Ναυτικό χρησιμοποιούνται κυρίως για αποστολές ανθυποβρυχιακού πολέμου σε επάκτια περιβάλλοντα, που είναι και ο αρχικός προσανατολισμός τους άλλωστε.


Τουρκική κορβέτα του τύπου, αγκυροβολημένη σε τουρκικό λιμάνι.


Έχει μήκος 80 μέτρα, πλάτος 10,3 και βύθισμα 5,3. Η πρόωσή της εξασφαλίζεται από 2 κινητήρες ντήζελ SEMT Pielstick 12PC2V400 ισχύος 8,9 μέγκαβατ, που κινούν δυο τετράφυλλες προπέλες.


Η μέγιστη ταχύτητά της φτάνει τους 24 κόμβους, ενώ αν πέσει στους 15 ή στους 18 εξασφαλίζει μέγιστη ακτίνα δράσης 4.500 και 3.000 ναυτικά μίλια αντίστοιχα. Το πλήρωμά της αποτελείται από 7 αξιωματικούς και 83 υπαξιωματικούς/ναύτες.


Η σουίτα των αισθητήρων της αποτελείται από ένα ραντάρ επιτήρησης αέρος/επιφάνειας DRBV 51A, ένα ραντάρ ελέγχου πυρός DRBC 32E, ένα ραντάρ ναυτιλίας DECCA 1226 και ένα σόναρ πλώρης DUBA 25 (προφανώς είναι αυτό που βρίσκεται κολλημένο στον ύφαλο από τον Αύγουστο του 2009). Το δε πακέτο της ηλεκτρονικού πολέμου αποτελείται από ένα ραντάρ αναχαίτισης ARBR 16, δυο εκτοξευτές δολωμάτων τύπου Dagaie και ένα σύστημα αντιμέτρων SLQ-25 Nixie.


Ο οπλισμός της αποτελείται από 2 αντιπλοϊκούς πύραυλους MM38 Exocet, 1 ναυτικό πυροβόλο των 100 χλστ. σε πύργο CADAM με σύστημα ελέγχου πυρός Najir, 2 πυροβόλα των 20 χλστ., 4 πολυβόλα των 12,7 χλστ. 4 τορπίλες τύπου L3 ή L5 και έναν εκτοξευτή ανθυποβρυχιακών ρουκετών των 375 χλιστ.


Δείτε  ακόμα:

Αυτό το ρωσικό όχημα πάει (κυριολεκτικά) παντού

Πηγή Read more

Δείξε μου τα νύχια σου να σου πω πώς είναι η υγεία σου


Τα σημάδια και οι πιθανές αιτίες τουςΟι περισσότεροι από εμάς δε δίνουμε μεγάλη σημασία στα νύχια μας πέρα από το να τα κόβουμε συχνά ή οι γυναίκες που κάνουν και μανικιούρ. Στην πραγματικότητα όμως να νύχια μπορούν να μας αποκαλύψουν πάρα πολλά για το σώμα μας.


Οι ασθένειες, ο πυρετός, οι χειρουργικές επεμβάσεις, τα μικροτραύματα, το στρες και οι διατροφικές ελλείψεις, έχουν επιπτώσεις στα νύχια και την ανάπτυξή τους. Για να έχετε μια ιδέα για το τι μπορεί να φανερώνουν τα νύχια για την υγεία σας, ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω φωτογραφίες.


Καφετί λωρίδεςΠιθανή αιτία: Μελάνωμα

                                 Δείτε  περισσότερα  ΕΔΩ
Read more

Θα σας αποπλανήσει η Σουηδέζα αγρότισσα!!!!


Μόνο με τέτοιες αγρότισσες θα πάει ο αγροτικός κλάδος μπροστά!!


Αυτό δεν είναι αγροτιά αλλα ο Παράδεισος!!

Δείτε  την  καυτή  συνέχεια  ΕΔΩ
Read more

Γιατί έπεσε το ελικόπτερο στην ΚίναροΤα σενάρια για τα αίτια της τραγικής κατάληξηςΜετά την τραγωδία, η έρευνα. Άγνωστα ωστόσο παραμένουν τα αίτια της συντριβής του Αgusta Bell, που βρισκόταν σε προγραμματισμένη νυχτερινή άσκηση κατά την οποία προσέκρουσε σε βράχο ύψους 200 μέτρων στη νήσο Κίναρο.


Η σορός του τρίτου αξιωματικού, του κυβερνήτη του μοιραίου ελικοπτέρου, ΑΒ-212 (Χιούι), υποπλοιάρχου Αναστάσιου Τουλίτση, βρέθηκε μετά από έρευνες μίας μέρας, λόγω του δύσβατου της περιοχής.


Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», όπως φαίνεται από όλα τα έως τώρα στοιχεία, το ελικόπτερο, το οποίο έπαιρνε μέρος στην άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού, πιθανώς προχθές μετά τα μεσάνυκτα, σε μια προσπάθεια του πληρώματος να πετάξει πάνω από το λόφο ύψους τριακοσίων μέτρων, στη δυτική πλευρά της Κινάρου, με κατεύθυνση την ανατολική πλευρά, προκειμένου να «προσβάλει» ή να αναγνωρίσει «εχθρικό» πλοίο, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο ύψωμα.


Δεν έχει αποκλειστεί και η μηχανική βλάβη αυτού του παλαιού ελικοπτέρου, το οποίο παρέλαβε η Ελλάδα το 1981 από τις ΗΠΑ, αν και εκείνη την ώρα φαίνεται πως υπήρχε χαμηλή ορατότητα, τόσο λόγω της νύκτας όσο και ομίχλης στην περιοχή. Τα αίτια θα τα διερευνήσει ειδική επιτροπή, υπάρχουν όμως πιέσεις για να δοθεί το πόρισμα στη δημοσιότητα.


Προς το παρόν, πάντως, αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνουν ότι το συγκεκριμένο ελικόπτερο δεν αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα, επισημαίνουν ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες και υπογραμμίζουν ότι όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα και τη συντήρηση, υπάρχει «μηδενική ανοχή».

Διαβάστε  ακόμα:

Read more

Φτιάξτε καφέ με βανίλια, καρύδα και άλλα αρωματικάΓρήγορα και εύκολα

Απαιτούμενος χρόνος: 5 λεπτά

Βαθμός δυσκολίας (από 1 - 5): 1 - Πολύ εύκολη


Υλικά


Για 2-4 άτομα


400 γραμμάρια ζεστός φρέσκος καφές φίλτρου (έτοιμος)

1/2 λίτρο γάλα

1 περικάρπιο βανίλιας

1αστεροειδή γλυκάνισο

1 ξυλάκι κανέλας

2 σπόρους κάρδαμο

4 κουταλιές σιρόπι ινδικής καρύδας

Εκτέλεση


Βάζουμε στη φωτιά το γάλα μαζί με όλα τα μπαχαρικά για δέκα λεπτά σε σιγανή φωτιά.

Προηγουμένως έχουμε σκίσει την βανίλια και έχουμε βγάλει τους σπόρους από μέσα και έχουμε πατήσει ελαφρώς τους σπόρους από το κάρδαμο.


Περνάμε έπειτα το γάλα από σινουά και το βάζουμε στο ειδικό σκεύος για να κάνουμε αφρόγαλα ή το χτυπάμε με μιξεράκι του φραπέ.


Ανακατεύουμε τον καφέ με το σιρόπι και μοιράζουμε σε 4 μεγάλα ποτήρια ενώ βάζουμε και το αφρόγαλα από πάνω.


Διαβάστε  ακόμα:

Ποιες πόλεις της Ευρώπης προσφέρουν καλή και φθηνή διαμονή;

Read more

Ποιες πόλεις της Ευρώπης προσφέρουν καλή και φθηνή διαμονή;Ποιες ελληνικές πόλεις βρίσκονται στη λίστα;

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο διερευνά την ποιότητα ζωής στις πόλεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε η λίστα με τις πόλεις που προσφέρουν διαμονή υψηλής ποιότητας σε καλές τιμές.

Ελάτε να γνωρίσουμε τις πόλεις αυτές!16. ΝΑΠΟΛΗ

Θετικές γνώμες: 51%

Αρνητικές γνώμες: 49%

Η Νάπολη αποτελεί μία από τις αρχαιότερες και διαρκώς κατοικημένες πόλεις της Ευρώπης.


15. ΜΙΣΚΟΛΤΣ

Θετικές γνώμες: 52%

Αρνητικές γνώμες: 34%

Η πόλη που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Ουγγαρίας είναι γνωστή για την έντονη βιομηχανική της δραστηριότητα.


14. ΠΑΛΕΡΜΟ

Θετικές γνώμες: 53%

Αρνητικές γνώμες: 34%

Η πόλη του Παλέρμο αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Σικελίας καθώς επίσης και έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.


13. ΟΣΤΡΑΒΑ

Θετικές γνώμες: 55%

Αρνητικές γνώμες: 30%

Η πόλη της Τσεχίας είναι γνωστή για το γεγονός πως έχει αποκτήσει το δικό της υποτροπικό κλίμα λόγω των άχρηστων υλικών που σιγοκαίγονται κάτω από την επιφάνειά της.


12. ΝΤΙΓΙΑΡΜΠΑΚΙΡ

Θετικές γνώμες: 56%


Αρνητικές γνώμες: 41%


Ο πληθυσμός αυτής της τουρκικής πόλης αγγίζει το ένα εκατομμύριο κατοίκους. Επιπλέον, αποτελεί κομβικό σημείο των συγκρούσεων μεταξύ της κυβέρνησης και του κουρδικού πληθυσμού.


11. ΜΠΙΑΛΙΣΤΟΚ

Θετικές γνώμες: 57%


Αρνητικές γνώμες: 31%


Αυτή η πολωνική πόλη είναι η πατρίδα της Zubr, της δεύτερης αγαπημένης μπύρας των Πολωνών.


10. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Θετικές γνώμες: 59%


Αρνητικές γνώμες: 35%


Η πόλη της Κρήτης κατάφερε να μπει στην κορυφαία δεκάδα των πόλεων που προσφέρουν καλής ποιότητας διαμονή σε καλές τιμές.


9. ΜΠΕΛΦΑΣΤ

Θετικές γνώμες: 60%


Αρνητικές γνώμες: 31%


Η πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.


8. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

Θετικές γνώμες: 60%


Αρνητικές γνώμες: 27%


Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στη βορειοανατολική Αγγλία και ιδρύθηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό το 2ο αιώνα.


7. ΠΙΑΤΡΑ ΝΕΑΜΤΣ

Θετικές γνώμες: 60%


Αρνητικές γνώμες: 25%


Θεωρείται μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ρουμανίας και τα ίχνη ανθρώπινης κατοίκησης στην περιοχή χρονολογούνται πριν από 100.000 χρόνια


6. ΑΘΗΝΑ

Θετικές γνώμες: 61%


Αρνητικές γνώμες: 30%


Η πρωτεύουσα της χώρας μας και ιστορικότερη πόλη της Ευρώπης είναι και η μεγαλύτερη πόλη σε αυτή τη λίστα, αν και ο πληθυσμός της έχει μειωθεί ελαφρά τα τελευταία χρόνια.


5. ΑΛΜΠΟΡΓΚ

Θετικές γνώμες: 61%


Αρνητικές γνώμες: 27%


Οι κάτοικοι της πόλης Άλμποργκ στη Δανία θεωρούνται ως οι πιο ευτυχισμένοι στην Ευρώπη. Η πόλη διαθέτει μία φημισμένη συμφωνική ορχήστρα, ένα παγκοσμίου κλάσης πανεπιστήμιο και μία όμορφη προκυμαία.


4. ΟΒΙΕΔΟ

Θετικές γνώμες: 61%


Αρνητικές γνώμες: 18%


Αυτή η ισπανική πόλη φιλοξενεί πλήθος φοιτητών από όλον τον κόσμο, διαθέτει έντονη νυχτερινή ζωή και είναι η γενέτειρα της Βασίλισσας της Ισπανίας Λετίσια.


3. ΜΑΛΑΓΑ

Θετικές γνώμες: 62%


Αρνητικές γνώμες: 27%


Η έκτη μεγαλύτερη ισπανική πόλη και γενέτειρα του σπουδαίου ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας.


2. ΜΠΡΑΓΚΑ

Θετικές γνώμες: 64%


Αρνητικές γνώμες: 29%


Η πορτογαλική πόλη που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας είναι μία από τις μικρότερες στη δεκάδα, αποτελεί όμως σημαντικό κόμβο για τη βόρεια Πορτογαλία.


1. ΟΟΥΛΟΥ

Θετικές γνώμες: 71%


Αρνητικές γνώμες: 23%


Η πόλη Όουλου στη Φινλανδία είναι η πόλη που ψηφίστηκε στην κορυφή της λίστας με τις πόλεις που προσφέρουν υψηλής ποιότητας και χαμηλών τιμών διαμονή. Η πόλη φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, το παγκόσμιο πρωτάθλημα air guitar.


Διαβάστε  ακόμα:

Χαρίστε στην Βαλεντίνα σας το καλύτερο δώρο... Κάντε την να σας θυμάται για πάντα!
Read more

Νέο Μισθολόγιο: Ποιες μειώσεις φέρνει σε νυχτερινά και κυριακάτικες αργίες


Μειώσεις για ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων προβλέπει το νέο μισθολόγιο... Συγκεκριμένα, μειώσεις εφαρμόζονται στην αποζημίωση των νυχτερινών και των Κυριακών-Αργιών.


Οι μειώσεις ξεπερνούν το 20%, επιφέροντας έτσι σημαντική μείωση στο εισόδημα των εργαζομένων. Δεν είναι λίγα τα συνδικάτα που ασκούν έντονη κριτική για αυτήν την εξέλιξη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «ανταμείβει» την αυτοθυσία και το φιλότιμο των εργαζομένων που κρατούν όρθιο τον δημόσιο τομέα, χτυπώντας το πιο βεβαρημένο τμήμα τους: Τη βάρδια και το κυκλικό ωράριο.


Ακόμη, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας βρίσκεται “στον αέρα” αφού η ρητή δέσμευση της κυβέρνησης είναι να έχει ευθυγραμμισθεί η χορήγησή του με τη ευρωπαϊκή νομοθεσία μέχρι τις 31-12-2017. Είναι γνωστό ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει επίδομα.


Η κυβέρνηση κατάργησε ήδη το εν λόγω επίδομα σε μια σειρά κατηγορίες αδειών. Από δω και στο εξής θα χορηγείται μόνο κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας και της αναρρωτικής μικρής διάρκειας (μέχρι έξι ημέρες.).


Περικόπτεται επομένως κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, ανατροφής, γονικής, της επαιδευτικής άδειας, της άδειας συμμετοχής σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα ή σεμινάρια, ακόμα και κατά τη διάρκεια της 10ήμερης άδειας κλειστών τμημάτων.


Διαβάστε   ακόμα:

Απίστευτο! Ο Kim Jong Un εκτέλεσε τον αρχηγό του στρατού του γιατί...
Read more

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Εκπληκτικές φωτογραφίες: Κοντινά άγριων ζώων που αποφεύγουν τον άνθρωποΥπάρχουν κάποια ζώα που όσο και αν πιστεύουμε ότι είναι θηρία, στην πραγματικότητα αυτά φοβούνται τον άνθρωπο πολύ περισσότερο από ότι ο άνθρωπος αυτά και αποφεύγουν να τον πλησιάζουν. Ειδικά ανθρώπους που κρατούν κάμερες και φωτογραφικές μηχανές.Μέλη του WWF συνεργάστηκαν με το φωτογράφο Will Burrard-Lucas και η ομάδα κατάφερε να απαθανατίσει τα ζώα αυτά σε σπάνια κοντινά πλάνα.


Το όλο πρότζεκτ πήρε περισσότερες από 2 εβδομάδες καθώς τα ζώα απέφευγαν με κάθε τρόπο το φωτογράφο. Ο Burrard-Lucas χρησιμοποίησε ειδικά φλας που δεν φωτίζουν πολύ προκειμένου να μην τρομάζει τα ζώα.


"Αυτή είναι πραγματικά η άγρια Αφρική" λέει ο Burrard-Lucas.


Η φωτογράφηση έγινε στο Kavango Zambezi Transfrontier Conservation Area της Ναμίμπια.


Δείτε  ακόμα:

Το πιο δηλητηριώδες ζώο!Read more

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Το πιο δηλητηριώδες ζώο!


Ονομάζεται «κώνος ο γεωγράφος» και είναι ένα μικρό θαλάσσιο σαλιγκάρι από τα πολλά είδη που ζουν στα τροπικά νερά και είναι άκρως επικίνδυνο όχι μόνο για τα ψάρια ή τα μαλάκια αλλά και για τους κολυμβητές και τους ψαράδες. 


Αυτό που κάνει απλά είναι να απελευθερώνει στο νερό μια μορφή ινσουλίνης που προκαλεί στο θύμα του υπογλυκαιμικό σοκ.


Μάλιστα, εκτοξεύει ένα μυτερό “σωλήνα” με τον οποίο τρυπά το θύμα του, που μουδιάζει και στη συνέχεια αποτελεί εύκολη λεία για να το καταπιεί. 


Έχει διαπιστωθεί ότι το σαλιγκάρι παράγει μια ασυνήθιστη ινσουλίνη που ρίχνει απότομα τα επίπεδα σακχάρου στα ψάρια κάνοντάς τα να παραλύσουν. Δείτε στη συνέχεια το βίντεο μιας επίθεσης σε ψάρι.

Χαρίστε στην Βαλεντίνα σας το καλύτερο δώρο... Κάντε την να σας θυμάται για πάντα!


Πηγή: perierga.gr

Read more

Αυτό το ρωσικό όχημα πάει (κυριολεκτικά) παντού


Ενα όχημα που δεν κολλάει πουθενά διατείνεται ότι κατασκεύασε ένας Ρώσος μηχανικός, ο Αλεξέι Καραγκασιάν.


Το όνομα του περίεργου αυτού οχήματος είναι Sherp (Σέρπ) και μπορεί να ανέβει εμπόδια ύψους σχεδόν ενός μέτρου, μπορεί να κυκλοφορήσει άνετα στο χιόνι, στον πάγο, στις λάσπες, σε βάλτους ακόμη και να... κολυμπήσει.
Ενα όχημα απλό αλλά αποτελεσματικό και απίστευτα ευέλικτο. Οσο για την τιμή του; Το βασικό μοντέλο ξεκινά από τα 43.360 ευρώ.


Είναι εξοπλισμένο με 4κύλινδρο κινητήρα ντίζελ 44,3 ίππων, είναι 1.500 κυβικά εκατοστά και μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα 45 χλμ/ώρα στην ξηρά και έξι χλμ/ώρα στο νερό. Διαθέτει και χώρο ύπνου αλλά και 730 λίτρα αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κρεβάτι.


Οι υπεύθυνοι τις εταιρείας καμαρώνουν: «Πήγαμε εκεί όπου κανείς άνθρωπος δεν έχει πατήσει το πόδι του. Είδαμε τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της τούνδρας και της τάιγκα, τα βουνά της χερονήσου Κόλα, στους βάλτους της Γιούγκρα και δεν βρήκαμε ούτε ένα μέρος που να μην μπορούμε να περάσουμε με αυτό το όχημα παντός εδάφους».Διαβάστε  ακόμα:

Οι λύκοι έχουν περισσότερες από 2.000 διαφορετικές «διαλέκτους»


πηγη


Read more

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Είστε έτοιμοι για εκτόξευση;;


Η Karmen Amarillo είναι μια νέα μούσα της Βραζιλίας που έχει τα προσόντα να φτάσει…πολύ ψιλά. Προς το παρών την χαιρόμαστε εμείς ολόγυμνη και αυτό μας φτάνει.


Είστε έτοιμοι για εκτόξευση;; Πάμε λοιπόν…  ΕΔΩ
Read more

Απολαύστε… ανεύθυνα: Η σοκολάτα κάνει καλό! (video)

Σοκολάτα: Μία ωφέλιμη εξάρτηση

Σοκολάτα: Έχει υμνηθεί στους αιώνες ως αφροδισιακό. Εκτός, όμως, από την απόλαυση που προσφέρει η γεύση της, η σοκολάτα έχει και πλήθος άλλων θετικών επιδράσεων στην υγεία όσων την τιμούν.
Διαβάστε  ακόμα:

Καταστρέφουν ή «φτιάχνουν» την επανάσταση τα social media;


πηγη


Read more

Χαρίστε στην Βαλεντίνα σας το καλύτερο δώρο... Κάντε την να σας θυμάται για πάντα!


Εμείς, οι Έλληνες άντρες, είμαστε διάσημοι ως άριστοι εραστές, αλλά στις μέρες μας λόγω του συνεχούς στρες και της έντασης... 


κάθε ένας από εμάς μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση όπου το σώμα του παραιτείται. Κακή λίμπινο, πρόωρες καταστάσεις, αδυναμία να δώσεις «περισσότερο», προσωρινή έλλειψη επιθυμίας στη σωστή στιγμή ... Κανείς δεν νιώθει ασφαλής από τις "αποτυχίες", πριν ή κατά τη διάρκεια της "στιγμής"!


Δεν υπάρχει λόγος να λέμε ψέματα στους εαυτούς μας - χωρίς την πλήρη εμπιστοσύνη ότι είμαστε καλοί εραστές δεν είναι το ίδιο!


Ποια είναι η λύση για καλή ανδρική αυτοπεποίθηση; Όχι, δεν είναι το Viagra και τα φθηνά παράγωγά του. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις παρενέργειες από αυτά και δεν είναι αυτό το τίμημα που θέλετε να πληρώσετε. Η λύση μπορεί να είναι πλήρως φυσική, υγιής και αποτελεσματική και μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις σεξουαλικές σας ικανότητες και τη φυσική κατάσταση μέσα σε λίγες ημέρες. Δείτε την εδώ!Το Potenga Power Increase, αποτελούμενο από φυσικά συστατικά και απολύτως ασφαλές για την υγεία, χτυπά ευθέως το πρόβλημα με την βοήθεια της L-αργινίνης.


H L-αργινίνη βελτιώνει τη ροή του αίματος  και παρουσιάζει προ-αναγεννητική δράση. Το εκχύλισμα από τριβόλι τονώνει την ορμή, αυξάνει το επίπεδο τεστοστερόνης και βοηθά στην επίτευξη της διέγερσης της λίμπιντο. Αυτό το βότανο είναι γνωστό ως ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά αφροδισιακά. Είναι φυσική ουσία για τη διέγερση της παραγωγής της τεστοστερόνης στο αρσενικό σώμα.


Έτσι, όχι μόνο αυξάνει το επίπεδο της λίμπιντο, αλλά και επηρεάζει θετικά τη συνολική ψυχοσωματική κατάσταση, δυναμώνει το σώμα, βελτιώνει την αντοχή και αυξάνει την ενέργεια. Το εκχύλισμα από αυτό το φυτό συνιστάται ιδιαίτερα κατά του άγχους και της εξάντλησης. Το απόλυτα ισορροπημένο κοκτέιλ από βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που περιέχονται στο προϊόν καλύπτει κάθε έλλειψη στο σώμα, επηρεάζοντας έτσι τη συνολική βελτίωση της υγείας και της ευεξίας.


Μετά τη λήψη του, η λίμπιντο και οι δυνατότητές σας αυξάνονται, θα είστε πιο ενεργητικός, το νευρικό σας σύστημα θα είναι ισορροπημένο και θα είστε σε καλύτερη φυσική κατάσταση.


Δείτε εδώ τα σχόλια ανδρών που το χρησιμοποιούν αυτή την στιγμή και επωφεληθείτε από την τιμή προσφοράς που ισχύει για λίγες μόνο ημέρες!


Δείτε  ακόμα:

«Τρελά» Τούμπανα μας απογειώνουν!!!
Read more

Οι λύκοι έχουν περισσότερες από 2.000 διαφορετικές «διαλέκτους»Τα διάφορα είδη λύκων έχουν περισσότερες από 2.000 ξεχωριστές «διαλέκτους», καθεμία εκ των οποίων αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο είδος ή υποείδος.


Το φαινόμενο αυτό είναι παρόμοιο με το σύστημα γλώσσας των ανθρώπων και οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μελέτη του μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της ανθρώπινης γλωσσικής εξέλιξης.


Στη μελέτη του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, οι επιστήμονες αναγνώρισαν και ταξινόμησαν διάφορες διακριτές κραυγές από ζώα όπως οι λύκοι, τα κογιότ και τα τσακάλια.


Τα διακριτά ουρλιαχτά και καλέσματα ταξινομήθηκαν περαιτέρω σε 21 τύπους με βάση ηχητικά πρότυπα και διακυμάνσεις στον τόνο.


Οι διάφορες κραυγές και ήχοι μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα είδη και υποείδη.


Για παράδειγμα, οι λύκοι των δασών της βόρειας Αμερικής έχουν χαμηλά, «επίπεδα» ουρλιαχτά, ενώ οι απειλούμενοι ερυθροί λύκοι των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών παράγουν πιο υψηλούς και επαναλαμβανόμενους ήχους.


Σύμφωνα με το ζωολόγο Αρίκ Κερσενμπάουμ, επικεφαλής της μελέτης, τα διακριτά ουρλιαχτά ομοιάζουν με φωνητικές διαλέκτους. Κάθε είδος χρησιμοποιεί δηλαδή το δικό του αναγνωρίσιμο ουρλιαχτό.


Τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν να βελτιωθεί η διαχείριση πληθυσμών άγριων λύκων, καθώς και να αποφευχθούν συγκρούσεις με ανθρώπους.


Οι ερευνητές θέλησαν να μελετήσουν τις ηχητικής συνήθειες μη πρωτευόντων θηλαστικών, προκειμένου να κατανοήσουν πώς εξελίχθηκαν τα δικά μας συστήματα γλώσσας.


Οι λύκοι δεν είναι ταξινομικά κοντά στους ανθρώπους, αλλά οικολογικά, η συμπεριφορά τους σε μια κοινωνική δομή είναι παρόμοια με τη δική μας.

Ο Κερσενμπάουμ και οι συνεργάτες του εξέτασαν ουρλιαχτά από ζώα τόσο στην άγρια φύση όσο και σε αιχμαλωσία από την Αυστραλία, την Ινδία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.


Στη συνέχεια δημιούργησαν μια βάση δεδομένων που περιέχει 6.000 κραυγές, και αφού τις ταξινόμησαν σε ξεχωριστά είδη και τις αντιπαρέβαλαν με ήχους σκύλων, μείωσαν αυτό τον αριθμό σε 2.000.


Οι διάλεκτοι των περισσότερων από τα 13 είδη λύκων ήταν εύκολα διακριτές, αλλά μερικές έφεραν σημαντικές ομοιότητες. Αυτό μπορεί να αποτελεί το αποτέλεσμα διασταύρωσης μεταξύ ειδών, ένα φαινόμενο που μπορεί ακόμη και να απειλήσει την επιβίωση ενός είδους, αναφέρουν οι ερευνητές.


Η ερευνητική ομάδα εργάζεται σήμερα στη σύνδεση διαφόρων τύπων ουρλιαχτών με την απόσταση από όπου προέρχονται, ώστε να εξετάσουν αν τα συγκεκριμένα καλέσματα συνδέονται με επικοινωνία μακρινής απόστασης ή με προειδοποιήσεις προς ολόκληρη την αγέλη.


                                            Διαβάστε  ακόμα:

                         Έχουν άγχος τα σκυλιά;


Πηγή: naftemporiki.gr


Read more

Απίστευτο! Ο Kim Jong Un εκτέλεσε τον αρχηγό του στρατού του γιατί...


Δυόμιση χρόνια έμεινε στο κορυφαίο αξίωμα του στρατού της Βόρειας Κορέας ο στρατηγός Ρι Γιανγκ-Τζιλ, πριν εκτελεστεί με απόφαση του ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων της Νότιας Κορέας, ο στρατηγός κατηγορήθηκε για διαφθορά και με συνοπτικές διαδικασίες.


Κατείχε την θέση του αρχηγού του στρατού από τον Αύγουστο του 2013, όταν και τον είχε τοποθετήσει στην θέση αυτή ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Το τελευταίο διάστημα, διεθνείς παρατηρητές είχαν επισημάνει πως η επιρροή του στα πράγματα έβαινε μειούμενη...


Ο στρατηγός Ρι Γιανγκ-Τζιλ κατά παλαιότερη επίσκεψή του στο Καράτσι του Πακιστάν


Πιο συγκεκριμένα, το νοτιοκορεατικό πρακτορείο μεταδίδει πως ο στρατηγός κατηγορήθηκε ότι κινεί διαδικασίες για προσωπικό του όφελος, ως αποτέλεσμα της διαφθοράς, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός ο τρόπος που επιβλήθηκε η ποινή στον Ρι Γιανγκ-Τζιλ.


Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει αποδείξει την... ευρηματικότητά του σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς όπως λέγεται είχε εκτελέσει με φλογοβόλο όπλο άλλων αξιωματούχο και είχε πετάξει ζωντανό σε άγρια σκυλιά τον ίδιο του τον θείο!


Διαβάστε  ακόμα:

ΕΡΜΗΣ: Πιστοποιητικά μ’ ένα κλικ – Ποια έγγραφα μπορείτε να παραλάβετε στον υπολογιστή σας

ΠηγήRead more

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΟ: Αυτή είναι η κίνηση του Τσίπρα για να προλάβει την απόβαση των αγροτών στην Αθήνα...


Ελαφρύνσεις και στις εισφορές των αγροτών ετοιμάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με απολύτως έγκυρες πληροφορίες  οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας επεξεργάζονται αλλαγές στο ύψος των εισφορών, ανάλογες με εκείνες που έγιναν για τους επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.


Όμως, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα υπάρχει μία διαφορά. Η ρύθμιση για τους αγρότες θα έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα και δεν θα είναι τριετούς διάρκειας με δέσμευση για επανεξέταση όπως για τους ελεύθερους επαγγελματίες.


Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός σκέφτεται να κάνει διάγγελμα πριν από την έλευση των αγροτών στην Αθήνα την Παρασκευή. Και υπάρχει η σκέψη, αν τελικά γίνει το διάγγελμα, ο Αλέξης Τσίπρας να παρουσιάσει τη νέα πρόταση προς τους αγρότες.


Αλλά ακόμα και αν τελικά εγκαταλειφθεί η ιδέα του διαγγέλματος οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι ο πρωθυπουργός που θα παρουσιάσει τη νέα ρύθμιση προς τους αγρότες και θα τους καλέσει να τον επισκεφτούν για να κάνουν διάλογο.Με τη νέα πρόταση, αλλά και με την ανάληψη όλης της πρωτοβουλίας από τον Αλέξη Τσίπρα, το Μέγαρο Μαξίμου ελπίζει ότι θα ενισχύσει εκείνα τα μπλόκα που δεν επιθυμούν την κάθοδο στην Αθήνα, (Τέμπη, Μικροθήβες, Προμαχώνας), καθώς και εκείνους τους αγρότες που τάσσονται υπέρ του διαλόγου για να βρεθεί λύση.


Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει και τις διαφοροποιήσεις που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος, θα απομονωθούν εκείνοι που χαρακτηρίζονται ακραίοι και πιο μετριοπαθή στοιχεία ίσως μπορέσουν να ενισχυθούν και να αναλάβουν την πρωτοβουλία των κινήσεων των αγροτών.


Οσον αφορά στο ερώτημα τι θα γίνει τελικά με το κουαρτέτο και με το ασφαλιστικό μετά τις εκπτώσεις στις εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, η απάντηση είναι πως το μεγάλο, το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι το ασφαλιστικό ή το φορολογικό. Το καθοριστικό και το κυρίαρχο ζήτημα στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με το κουαρτέτο είναι το δημοσιονομικό κενό.


Και όπως έλεγε  υψηλόβαθμο στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και αρμόδιος υπουργός «αν κλείσει το ζήτημα του δημοσιονομικού κενού, τότε πιο εύκολα θα βρεθούν οι λύσεις για το ασφαλιστικό και το φορολογικό».


Να υπενθυμίσουμε ότι το δημοσιονομικό κενό δεν είναι ένα αθώο κενό, αλλά σημαίνει είτε εισπρακτικά μέτρα, είτε περικοπή δαπανών, είτε συνδυασμός των δύο για να καλυφθεί η ¨τρύπα¨. Και μία από τις μεγάλες διαφωνίες στις διαπραγματεύσεις για την αξιολόγηση είναι αν το κενό θα πρέπει να καλυφθεί με φόρους και εισπρακτικά μέτρα ή με περικοπή δαπανών. Η κυβέρνηση επιλέγει την πρώτη οδό, όπως και όλες οι προηγούμενες, ενώ το κουαρτέτο τη δεύτερη.


Διαβάστε  ακόμα:

 ΕΡΜΗΣ: Πιστοποιητικά μ’ ένα κλικ – Ποια έγγραφα μπορείτε να παραλάβετε στον υπολογιστή σας

ΠηγήRead more

ΕΡΜΗΣ: Πιστοποιητικά μ’ ένα κλικ – Ποια έγγραφα μπορείτε να παραλάβετε στον υπολογιστή σας


Ευκολότερη κάνει για τους πολίτες τη διαδικασία έκδοσης και... χρήσης εγγράφων μέσω της Διαδικτυακής Πύλης ΕΡΜΗΣ, δηλαδή πρακτικά μ’ ένα κλικ από τον υπολογιστή, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα, το άρθρο 34 του νομοσχεδίου για το Δημόσιο υποχρεώνονται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να αναζητούν τα σχετικά έγγραφα ή πιστοποιητικά που είναι αποθηκευμένα στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη.


Παράλληλα με το ίδιο άρθρο απαγορεύεται ρητά στα υπουργεία να αλλάζουν τη διαδικασία που έχει καθορισθεί να διεκπεραιώνεται μέσω ΚΕΠ αν προηγουμένως δεν έχει ληφθεί απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.


Να σημειωθεί ότι η εγγραφή του πολίτη στον ΕΡΜΗ γίνεται πλέον με τους κωδικούς του TAXISnet


Διαβάστε  ακόμα:

Βαριές «καμπάνες» για όσους δεν δέχονται κάρτες

ΠηγήRead more
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
loading...
Το nikolas19634.blogspot.gr ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων - απόψεων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια που θα υποπέσουν στην αντίληψή μας, με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, emails, υβριστικά ή συκοφαντικά,θα αφαιρούνται.

Αρχειοθήκη ιστολογίου